ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

29. Rzeczowe aktywa trwałe

Istotne zasady rachunkowości

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią kontrolowane środki trwałe oraz nakłady na ich budowę. Do środków trwałych zaliczane są składniki rzeczowych aktywów trwałych o przewidywanym okresie wykorzystywania dłuższym niż rok, które są utrzymywane z uwagi na ich wykorzystanie na własne potrzeby.

Składniki rzeczowych aktywów trwałych wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o wartość skumulowanej amortyzacji oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Każda część składowa pozycji rzeczowych aktywów trwałych, której cena nabycia lub koszt wytworzenia jest istotny w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całej pozycji jest amortyzowana osobno. Grupa alokuje początkową wartość pozycji rzeczowych aktywów trwałych na jej istotne części.

Koszty modernizacji rzeczowych aktywów trwałych odpowiednio zwiększają ich wartość bilansową lub są ujmowane jako oddzielny składnik rzeczowych aktywów trwałych tylko wtedy, gdy prawdopodobne jest, że z tytułu tych nakładów nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, a koszt tych nakładów można wiarygodnie zmierzyć.

Koszty napraw i utrzymania rzeczowych aktywów trwałych obciążają rachunek zysków i strat w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione.

Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, są częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane jako koszt.

Informacje finansowe

31.12.2022 31.12.2021
Środki trwałe, w tym: 1 445 902 1 720 780
grunty i budynki 880 117 1 099 493
maszyny i urządzenia 360 140 387 813
środki transportu 106 867 122 782
inne 98 778 110 692
Środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie 126 191 109 451
Razem 1 572 093 1 830 231
2022 GRUNTY I BUDYNKI MASZYNY I URZĄDZENIA ŚRODKI TRANSPORTU INNE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE RAZEM
WARTOŚĆ BRUTTO
Stan na początek okresu 2 840 344 1 530 601 178 234 466 663 109 451 5 125 293
Zwiększenia, w tym: 57 231 89 945 15 734 10221 140 449 313 580
nabycie 10 615 8 045 10 780 80 140 449 169 969
przeniesienie ze środków trwałych w budowie 21 634 81 570 1 673 10 141 115 018
inne 24 982 330 3 281 28 593
Zmniejszenia, w tym: -168 731 -51 367 -36 680 -20 141 -123 709 -400 628
likwidacja i sprzedaż -99 387 -46 245 -35 305 -20 139 -201 076
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży -65 868 -5 122 -70 990
przeniesienie ze środków trwałych w budowie -115 018 -115 018
inne -3 476 -1 375 -2 -8 691 -13 544
Stan na koniec okresu 2 728 844 1 569 179 157 288 456 743 126 191 5 038 245
UMORZENIE
Stan na początek okresu 1 716 962 1 141 451 52 956 355 944 3 267 313
Zwiększenia, w tym: 170 657 113 437 20 429 21 665 326 188
amortyzacja 170 305 113 437 13 097 21 665 318 504
inne 352 7 332 7 684
Zmniejszenia, w tym: -100 715 -50 338 -24 979 -19 693 -195 725
likwidacja i sprzedaż -61 635 -45 736 -24 800 -19 693 -151 864
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży -37 451 -4 602 -42 053
inne -1 629 -179 -1 808
Stan na koniec okresu 1 786 904 1 204 550 48 406 357 916 3 397 776
ODPISY AKTUALIZUJĄCE
Stan na początek okresu 23 889 1 337 2 496 27 27 749
Zwiększenia 43 535 3 198 961 22 47 716
Zmniejszenia -5 601 -46 -1 442 -7 089
Stan na koniec okresu 61 823 4 489 2 015 49 68 376
WARTOŚĆ NETTO
Stan na początek okresu 1 099 493 387 813 122 782 110 692 109 451 1 830 231
Stan na koniec okresu 880 117 360 140 106 867 98 778 126 191 1 572 093
2021 GRUNTY I BUDYNKI MASZYNY I URZĄDZENIA ŚRODKI TRANSPORTU INNE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE RAZEM
WARTOŚĆ BRUTTO
Stan na początek okresu 2 948 720 1 555 430 155 341 490 811 128 101 5 278 403
Zwiększenia, w tym: 107 556 139 732 87 507 24 420 129 167 488 382
nabycie 12 646 6 083 82 570 235 129 103 230 637
przeniesienie ze środków trwałych w budowie 19 039 100 820 2 20 185 140 046
zwiększenia z tytułu przejęcia Idea Bank S.A. 22 880 2 656 3 369 64 28 969
inne 75 871 9 949 2 279 631 88 730
Zmniejszenia, w tym: -215 932 -164 561 -64 614 -48 568 -147 817 -641 492
likwidacja i sprzedaż -72 439 -163 459 -63 807 -48 227 -347 932
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży -7 209 -1 061 -210 -341 -8 821
przeniesienie ze środków trwałych w budowie -140 046 -140 046
inne -136 284 -41 -597 -7 771 -144 693
Stan na koniec okresu 2 840 344 1 530 601 178 234 466 663 109 451 5 125 293
UMORZENIE
Stan na początek okresu 1 718 162 1 168 980 81 171 381 647 3 349 960
Zwiększenia, w tym: 179 021 109 876 22 310 21 044 332 251
amortyzacja 175 433 109 876 14 527 21 044 320 880
inne 3 588 7 783 11 371
Zmniejszenia, w tym: -180 221 -137 405 -50 525 -46 747 -414 898
likwidacja i sprzedaż -68 268 -136 567 -50 187 -46 293 -301 315
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży -5 248 -838 -104 -278 -6 468
inne -106 705 -234 -176 -107 115
Stan na koniec okresu 1 716 962 1 141 451 52 956 355 944 3 267 313
ODPISY AKTUALIZUJĄCE
Stan na początek okresu 6 416 1 732 763 85 8 996
Zwiększenia 18 438 1 733 20 171
Zmniejszenia -965 -395 -58 -1 418
Stan na koniec okresu 23 889 1 337 2 496 27 27 749
WARTOŚĆ NETTO
Stan na początek okresu 1 224 142 384 718 73 407 109 079 128 101 1 919 447
Stan na koniec okresu 1 099 493 387 813 122 782 110 692 109 451 1 830 231

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wartość nabytych przez Grupę składników „Rzeczowych aktywów trwałych” wynosi 169 969 tys. złotych (w roku 2021 wyniosła 230 637 tys. złotych), natomiast wartość składników zbytych wynosi 39 313 tys. złotych (w roku 2021 wyniosła 28 317 tys. złotych).

Kwota otrzymanych odszkodowań uzyskanych od stron trzecich z tytułu utraty wartości lub utracenia pozycji rzeczowych aktywów trwałych ujętych w rachunku zysków i strat w 2022 roku wyniosła 2 241 tys. złotych (w 2021 roku – 1 570 tys. złotych).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku i w 2021 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego do rzeczowych aktywów trwałych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Zobowiązania umowne

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostki wchodzące w skład Grupy zawarły umowy z kontrahentami na nabycie w przyszłości rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 11 815 tys. złotych (na 31 grudnia 2021 roku – 8 498 tys. złotych).

Wyniki wyszukiwania