ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

28. Wartości niematerialne

Istotne zasady rachunkowości

Wartość firmy

Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu nabycia nad wartością godziwą nabytych aktywów, przejętych zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki zależnej, stowarzyszonej lub współkontrolowanej. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którego dotyczy dana wartość firmy.

W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, tworzony jest odpis z tytułu utraty wartości. Stwierdzona w wyniku przeprowadzonych testów utrata wartości nie podlega odwróceniu.

Wartość firmy powstała w wyniku nabycia spółek zależnych ujmuje się w ramach wartości niematerialnych, a wartość firmy powstała w wyniku nabycia spółek stowarzyszonych lub współkontrolowanych ujmuje się w ramach pozycji „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”.

Inne wartości niematerialne

Wartości niematerialne są kontrolowanymi przez Grupę zasobami majątkowymi nie mającymi formy fizycznej, identyfikowalnymi i powodującymi w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych dla Grupy, powiązanych bezpośrednio z tymi aktywami.

Głównie są to:

  • licencje na oprogramowanie komputerowe,
  • autorskie prawa majątkowe,
  • koszty zakończonych prac

Wartości niematerialne początkowo ujmowane są według ceny nabycia. Późniejsza wycena wartości niematerialnych jest według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonego o umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości.

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania podlegają amortyzacji przez szacowany okres użyteczności tego składnika. Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych składnika wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.

Wszystkie wartości niematerialne podlegają okresowym przeglądom w celu weryfikacji, czy nie wystąpiły istotne przesłanki utraty wartości, które wymagałyby przeprowadzenia testu na utratę wartości oraz dokonania odpisu z tytułu utraty wartości.

W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz jeszcze nie przyjętych do użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest raz w roku oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.

Informacje finansowe

31.12.2022 31.12.2021
Wartości niematerialne, w tym: 1 504 735 1 551 830
koszty prac rozwojowych 13 269 10 624
patenty i licencje 814 596 913 080
inne 119 974 130 842
nakłady na wartości niematerialne 556 896 497 284
Wartość firmy 748 552 748 552
Razem 2 253 287 2 300 382

Pozycja „Wartość firmy” zawiera:

  • wartość firmy powstałą w wyniku nabycia Pekao Investment Management S.A. oraz pośrednio Pekao TFI S.A. przez Bank Pekao S.A.. Ustalono najmniejsze możliwe do zidentyfikowania ośrodki wypracowujące środki pieniężne („CGU”) dotyczące segmentu działalności „zarządzanie aktywami”, do których przypisano wartość firmy w kwocie 692 128 złotych,
  • wartość firmy powstałą w związku z przeniesieniem części majątku Banku BPH S.A., w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na Bank Pekao S.A. Wartość firmy przeniesiona na Bank Pekao S.A. jest częścią wartości firmy powstałej w wyniku nabycia przez Bank BPH S.A. Pierwszego Komercyjnego Banku S.A. „PKBL” w Lublinie i dotyczy tylko tych oddziałów Banku PKBL, które zostały przeniesione do Banku Pekao S.A. w ramach integracji banków. Ustalono CGU dotyczące głównie segmentu działalności detalicznej Banku, do których przypisano wartość firmy PKBL w kwocie 51 675 złotych,
  • wartość firmy powstałą w wyniku nabycia spółki Pekao Leasing i Finanse S.A. (d. BPH Leasing S.A.) przez Pekao Leasing Holding S.A. (d. BPH PBK Leasing S.A.). Ustalono CGU dotyczące segmentu działalności leasingowej, do których przypisano wartość firmy w kwocie 2 885 złotych,
  • wartość firmy powstałą w wyniku nabycia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika przez Bank Pekao S.A. Ustalono CGU dotyczące działalności detalicznej Banku, do których przypisano wartość firmy w kwocie 960 tys. złotych,
  • wartość firmy powstałą w wyniku nabycia Idea Bank A. przez Bank Pekao S.A. Ustalono CGU dotyczące działalności detalicznej Banku, do których przypisano wartość firmy w kwocie 904 tys. złotych.

W odniesieniu do wartości firmy testy na utratę wartości są przeprowadzane corocznie bez względu na to, czy istnieją przesłanki, które wskazują, iż nastąpiła utrata wartości.

Testy na utratę wartości przeprowadza się poprzez porównanie wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne („CGU”), łącznie z wartością firmy, z ich wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna szacowana jest na podstawie wartości użytkowej CGU. Wartość użytkowa to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych za okres 5 lat z uwzględnieniem wartości rezydualnej CGU. Wartość rezydualna CGU została skalkulowana poprzez ekstrapolację projekcji przepływów pieniężnych poza okres prognozy, przy zastosowaniu stóp wzrostu, przedstawionych w tabeli poniżej. Prognozy przepływów pieniężnych opierają się na założeniach zawartych w budżecie na rok 2023 oraz planie finansowym na lata 2024-2027. Do dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych zastosowano stopy dyskonta, uwzględniające stopę wolną od ryzyka oraz premię za ryzyko.

Stopy wzrostu oraz stopy dyskonta zastosowane w testach na utratę wartości firmy przedstawiają się następująco.

31.12.2022 31.12.2021
STOPA WZROSTU STOPA DYSKONTA STOPA WZROSTU STOPA DYSKONTA
Pekao Investment Management S.A. (w tym Pekao TFI S.A.) 3,50% 12,62% 2,50% 9,20%
PKBL 3,50% 12,88% 2,50% 9,16%

Testy na utratę wartości przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku wykazały nadwyżkę wartości odzyskiwanej nad wartością bilansową CGU i w związku z tym nie stwierdzono utraty wartości CGU.

Analiza wrażliwości

Oszacowanie wartości odzyskiwalnej jest procesem złożonym i wymaga wykorzystania subiektywnych założeń. Stosunkowo niewielkie zmiany w kluczowych założeniach mogą mieć istotny wpływ na wycenę wartości odzyskiwalnej.

W poniższej tabeli przedstawiono nadwyżkę wartości odzyskiwalnych ponad wartości bilansowe przy obecnych założeniach oraz maksymalne stopy dyskontowe, przy których następuje zrównanie wartości bilansowych i odzyskiwalnych poszczególnych CGU.

31.12.2022 31.12.2021
NADWYŻKA WARTOŚĆ KRAŃCOWA STOPY DYSKONTA NADWYŻKA WARTOŚĆ KRAŃCOWA STOPY DYSKONTA
Pekao Investment Management S.A. (w tym Pekao TFI S.A.) 179 622 14,63% 650 020 14,67%
PKBL 11 144 13,46% 6 545 9,39%
2022 KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH PATENTY I LICENCJE INNE NAKŁADY NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE WARTOŚĆ FIRMY RAZEM
WARTOŚĆ BRUTTO
Stan na początek okresu 86 205 3 806 600 212 207 497 284 748 552 5 350 848
Zwiększenia, w tym: 5 335 370 244 2 555 426 577 804 711
nabycie 9 561 335 852 345 413
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych 5 335 352 825 1 678 359 838
prace prowadzone we własnym zakresie 90 725 90 725
inne 7 858 877 8 735
Zmniejszenia, w tym: -955 -384 192 -1 128 -366 965 -753 240
likwidacja i sprzedaż -64 880 -64 880
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych -359 838 -359 838
inne (*) -955 -319 312 -1 128 -7 127 -328 522
Stan na koniec okresu 90 585 3 792 652 213 634 556 896 748 552 5 402 319
UMORZENIE
Stan na początek okresu 75 581 2 893 520 81 365 3 050 466
Amortyzacja 1 993 282 619 12 924 297 536
Likwidacja i sprzedaż -64 765 -64 765
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
Inne (*) -258 -133 318 -629 -134 205
Stan na koniec okresu 77 316 2 978 056 93 660 3 149 032
ODPISY AKTUALIZUJĄCE
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
WARTOŚĆ NETTO
Stan na początek okresu 10 624 913 080 130 842 497 284 748 552 2 300 382
Stan na koniec okresu 13 269 814 596 119 974 556 896 748 552 2 253 287
(*) w tym: zmiany związane z przeklasyfikowaniem części wydatków IT z wartości niematerialnych do kosztów rozliczonych w czasie.
2021 KOSZTY PRAC ROZWOJOWYCH PATENTY I LICENCJE INNE NAKŁADY NA WARTOŚCI NIEMATERIALNE WARTOŚĆ FIRMY RAZEM
WARTOŚĆ BRUTTO
Stan na początek okresu 83 825 3 342 381 211 947 345 761 747 648 4 731 562
Zwiększenia, w tym: 3 137 468 680 267 566 323 904 1 039 311
nabycie 8 639 505 811 514 450
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych 3 137 405 702 184 409 023
zwiększenia z tytułu przejęcia Idea Bank S.A. 40 435 904 41 339
prace prowadzone we własnym zakresie 56 262 56 262
inne 13 904 83 4 250 18 237
Zmniejszenia, w tym: -757 -4 461 -7 -414 800 -420 025
likwidacja i sprzedaż -354 -7 -361
przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży -4 107 -198 -4 305
przeniesienie z nakładów inwestycyjnych -409 023 -409 023
inne -757 -5 579 -6 336
Stan na koniec okresu 86 205 3 806 600 212 207 497 284 748 552 5 350 848
UMORZENIE
Stan na początek okresu 73 754 2 581 919 67 792 2 723 465
Amortyzacja 1 879 311 861 13 598 327 338
Likwidacja i sprzedaż -354 -7 -361
Przeniesienie do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży -3 020 -3 020
Inne -52 3 114 -18 3 044
Stan na koniec okresu 75 581 2 893 520 81 365 3 050 466
ODPISY AKTUALIZUJĄCE
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
WARTOŚĆ NETTO
Stan na początek okresu 10 071 760 462 144 155 345 761 747 648 2 008 097
Stan na koniec okresu 10 624 913 080 130 842 497 284 748 552 2 300 382

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku nabyte przez Grupę wartości niematerialne wynoszą 345 413 tys. złotych (w roku 2021 nabyte wartości wynoszą 514 450 tys. złotych).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku i w 2021 roku nie występowały ograniczenia dotyczące tytułu prawnego do wartości niematerialnych tytułem zabezpieczenia zobowiązań.

Zobowiązania umowne

Na dzień 31 grudnia 2022 roku jednostki wchodzące w skład Grupy zawarły umowy z kontrahentami na nabycie w przyszłości wartości niematerialnych w kwocie 82 157 tys. złotych (na 31 grudnia 2021 roku – 229 513 tys. złotych).

Wyniki wyszukiwania