ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

27. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Istotne zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości opisane zostały w Nocie 5.2.

Informacje finansowe

Poniższa tabela zawiera informacje o jednostce stowarzyszonej, która jest istotna dla Grupy

NAZWA JEDNOSTKI STOWARZYSZONEJ KRAJ ZAŁOŻENIA ORAZ MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PROCENTOWY UDZIAŁ GRUPY W KAPITALE/ W GŁOSACH METODA WYCENY RODZAJ POWIĄZANIA
31.12.2022 31.12.2021
Krajowy Integrator Płatności S.A. Polska 38,33 38,33 Metoda praw własności Spółka świadcząca usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej, będąca operatorem systemu Tpay.com

Skrócone informacje finansowe jednostki stowarzyszonej Krajowego Integratora Płatności S.A.

31.12.2022 31.12.2021
Aktywa obrotowe 86 348 77 518
Aktywa trwałe 26 492 19 020
Aktywa razem 112 840 96 538
Zobowiązania krótkoterminowe 77 815 73 395
Zobowiązania długoterminowe 297
Zobowiązania razem 78 112 73 395
Aktywa netto 34 728 23 143

Skrócone informacje finansowe jednostki stowarzyszonej Krajowego Integratora Płatności S.A.

2022 2021
Przychody 63 794 52 964
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 12 265 7 448
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody razem 12 265 7 448

Uzgodnienie skróconych informacji finansowych do wartości bilansowej udziałów w jednostce stowarzyszonej Krajowy Integrator Płatności S.A.

2022 2021
Udział Grupy w aktywach netto na początek okresu 44 035
Wycena początkowa 42 194
Udział Grupy w zysku (stracie) netto za okres 5 016 1 841
Udział Grupy w innych całkowitych dochodach
Dywidendy otrzymane od jednostki stowarzyszonej -575
Udział Grupy w aktywach netto na koniec okresu 48 476 44 035
Wartość bilansowa udziałów 48 476 44 035

Wyniki wyszukiwania