ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

26. Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Istotne zasady rachunkowości

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana

Do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży klasyfikuje się aktywa, których wartość bilansowa ma zostać odzyskana w drodze ich odsprzedaży, a nie dalszego wykorzystania. Jako przeznaczone do sprzedaży klasyfikowane są jedynie aktywa dostępne do natychmiastowej sprzedaży w bieżącym stanie, których sprzedaż jest wysoce prawdopodobna, tzn. zdecydowano o wypełnieniu planu sprzedaży danego składnika aktywów, rozpoczęto aktywny program znalezienia nabywcy i zakończenia planu zbycia. Ponadto, taki składnik aktywów jest oferowany do sprzedaży po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej i oczekuje się, że sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia zaklasyfikowania składnika aktywów do tej kategorii.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ujmuje się w kwocie niższej z wartości bilansowej i wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia tych aktywów. Dla aktywów zaklasyfikowanych do tej kategorii nie nalicza się amortyzacji.

Działalność zaniechana jest częścią działalności Grupy, która stanowi odrębną ważną dziedzinę działalności lub geograficzny obszar działalności, którą zbyto lub przeznaczono do sprzedaży lub wydania, albo jest to jednostka zależna nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży. Klasyfikacji do działalności zaniechanej dokonuje się na skutek zbycia lub wtedy, gdy działalność spełnia kryteria zaklasyfikowania jako przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku, gdy działalność jest zaklasyfikowana jako zaniechana, dane porównawcze do rachunku zysków i strat są przekształcane tak, jakby działalność została zaniechana na początku okresu porównawczego.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku do aktywów przeznaczonych do sprzedaży zakwalifikowano następujące aktywa spełniające odpowiednie wymogi MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”:

  • nieruchomości,
  • pozostałe aktywa

Informacje finansowe

31.12.2022 31.12.2021
AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
Rzeczowe aktywa trwałe 12 382 12 744
Razem 12 382 12 744

Zmiany stanu aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży

2022 2021
AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
Stan na początek okresu 12 744 54 123
Zwiększenia, w tym: 29 162 552
przeniesienie z własnego majątku rzeczowego 28 358
zwiększenia z tytułu przejęcia Idea Bank S.A. 519
inne 804 33
Zmniejszenia, w tym: -29 524 -41 931
zbycie aktywów -29 408 -2 353
aktywa spółki Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. -39 504
inne -116 -74
Stan na koniec okresu 12 382 12 744

Rozliczenie sprzedaży aktywów przeznaczonych do sprzedaży

2022 2021
Przychody ze sprzedaży 47 183 4 460
Wartość bilansowa zbytych aktywów netto (łącznie z kosztami sprzedaży) -29 408 -2 353
Zysk/strata brutto na sprzedaży 17 775 2 107

Wyniki wyszukiwania