ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

25. Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

Istotne zasady rachunkowości

Grupa prezentuje odrębnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań, w przypadku których, otrzymujący ma prawo te aktywa sprzedać lub wymienić je na inne zabezpieczenie.

Klasyfikacja aktywów do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA I KLASYFIKACJA WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Obligacje przeznaczone do obrotu (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) 50 923 56 393 50 942
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Obligacje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 878 603 914 446 879 014
Razem 929 526 970 839 929 956
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA I KLASYFIKACJA WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Obligacje przeznaczone do obrotu (wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) 48 474 49 104 48 590
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Obligacje wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 797 623 800 000 799 631
Razem 846 097 849 104 848 221

Ustanowienie zabezpieczenia wynika z obowiązujących standardów na rynku pieniężnym dla tego rodzaju transakcji.

Poza aktywami stanowiącymi zabezpieczenie zobowiązań prezentowanymi odrębnie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, Grupa identyfikuje jeszcze zabezpieczenia zobowiązań niespełniające kryterium oddzielnej prezentacji zgodnie z MSSF 9.

 

RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Obligacje 741 156 710 000
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Obligacje 310 489 300 000 173 465
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Obligacje 616 945 654 250 372 593
Kredyt lombardowy i techniczny Obligacje 6 482 909 6 647 643
Inne kredyty Obligacje 275 753 283 900 206 521
Emisja dłużnych papierów wartościowych Kredyty, obligacje 1 261 765 1 297 095 944 159
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Obligacje, depozyty

pieniężne

36 334 36 334
Transakcje pochodne Obligacje 37 314 36 453 14 655
Blokada aktywów w związku z umową technicznego limitu kredytowego w Izbie Rozliczeniowej Obligacje 28 195 32 829
RODZAJ TRANSAKCJI WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA WARTOŚĆ BILANSOWA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ NOMINALNA AKTYWÓW STANOWIĄCYCH ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH ZABEZPIECZENIU
Pokrycie Funduszu ochrony środków gwarantowanych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Obligacje 781 770 740 000
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz gwarancyjny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Obligacje 185 172 180 000 156 353
Pokrycie zobowiązań do zapłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Obligacje 389 905 373 400 309 539
Kredyt lombardowy i techniczny Obligacje 5 480 924 5 800 164
Inne kredyty Obligacje 300 272 297 700 276 327
Emisja dłużnych papierów wartościowych Kredyty, obligacje 1 402 335 1 405 857 1 086 532
Pokrycie Funduszu Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Giełdowych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Obligacje, depozyty

pieniężne

28 013 28 013
Transakcje pochodne Obligacje 187 753 182 509 152 687
Blokada aktywów w związku z umową technicznego limitu kredytowego w Izbie Rozliczeniowej Obligacje 39 029 32 196

Ustanowienie zabezpieczenia wynika:

    • w przypadku pozycji dotyczących Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – z obowiązujących przepisów Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
    • w przypadku pozycji „Kredytu lombardowy i techniczny” – z polityki i standardów stosowanych przez Narodowy Bank Polski,
    • w przypadku pozycji „Emisja dłużnych papierów wartościowych” – z obowiązujących przepisów Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
    • w przypadku pozycji „Inne kredyty” i „Transakcje pochodne” – z warunków umów zawartych pomiędzy Grupą a jej klientami,
    • w przypadku pozycji dotyczącej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – z posiadania statusu uczestnika rozliczającego transakcje giełdowe.

Wyniki wyszukiwania