ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

24. Papiery wartościowe

Istotne zasady rachunkowości

Klasyfikacja papierów wartościowych do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

31.12.2022 31.12.2021
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 878 534 499 727
Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 62 655 238 44 276 101
Dłużne papiery wartościowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 16 234 557 21 954 170
Instrumenty kapitałowe przeznaczone do obrotu 2 268 1 061
Instrumenty kapitałowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 359 659 418 012
Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 187 189 171 496
Razem 80 317 445 67 320 567

 

Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

31.12.2022 31.12.2021
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 673 701 212 941
bony skarbowe
obligacje skarbowe 673 701 212 941
Papiery wartościowe emitowane przez banki 19 595 94 264
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa 184 809 192 205
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe 429 317
Razem 878 534 499 727

 

Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu

31.12.2022 31.12.2021
Papiery wartościowe emitowane przez rządy centralne 27 891 583 23 834 022
bony skarbowe 3 033 902
obligacje skarbowe 24 857 681 23 834 022
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne 12 245 549 20 893
Papiery wartościowe emitowane przez banki 9 859 598 8 337 709
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa 8 941 791 8 793 876
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe 3 716 717 3 289 601
Razem 62 655 238 44 276 101
w tym utrata wartości aktywów -154 471 -132 754

 

Dłużne papiery wartościowe wyceniane wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody

31.12.2022 31.12.2021
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 8 005 145 13 126 929
bony skarbowe
obligacje skarbowe 7 756 577 12 876 749
pozostałe 248 568 250 180
Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne 998 900
Papiery wartościowe emitowane przez banki 3 114 123 3 409 191
Papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa 2 526 227 3 411 382
Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe 1 590 162 2 006 668
Razem 16 234 557 21 954 170
Odpis z tytułu utraty wartości (*) -35 772 -48 628

(*) Odpis dotyczący dłużnych papierów wartościowych wycenianych wg wartości godziwej przez inne całkowite dochody jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej.

 

Instrumenty kapitałowe przeznaczone do obrotu

31.12.2022 31.12.2021
Akcje 2 268 1 061
Razem 2 268 1 061

 

Instrumenty kapitałowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

 

Portfel instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez inne całkowite dochody obejmuje inwestycje w następujące podmioty

WARTOŚĆ GODZIWA

NA 31.12.2022

DYWIDENDY UJĘTE

W ROKU 2022

Podmiot X z branży budowlanej 48 734
Podmiot Y z branży budowlanej 7 990
Podmiot Z z branży budowlanej 10 319 404
Podmiot udzielający informacji kredytowej 269 551 24 126
Podmiot infrastrukturalny polskiego sektora bankowego 14 603 1 543
Pośrednik w transakcjach pomiędzy podmiotami finansowymi 8 462
Razem 359 659 26 073

 

WARTOŚĆ GODZIWA

NA 31.12.2021

DYWIDENDY UJĘTE

W ROKU 2021

Podmiot X z branży budowlanej 42 068
Podmiot Y z branży budowlanej 14 366
Podmiot Z z branży budowlanej 15 309
Podmiot udzielający informacji kredytowej 323 277 24 100
Podmiot infrastrukturalny polskiego sektora bankowego 16 085 1 477
Pośrednik w transakcjach pomiędzy podmiotami finansowymi 6 907
Razem 418 012 25 577

 

Instrumenty kapitałowe obowiązkowo wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

31.12.2022 31.12.2021
Akcje 187 189 171 496
Razem 187 189 171 496

 

Dłużne papiery wartościowe według umownych terminów zapadalności

31.12.2022 31.12.2021
Dłużne papiery wartościowe, w tym:
do 1 miesiąca 15 516 878 217 567
od 1 do 3 miesięcy 3 528 394 2 888 349
od 3 miesięcy do 1 roku 6 650 535 9 429 269
od 1 do 5 lat 41 290 189 36 645 344
powyżej 5 lat 12 782 333 17 549 469
Razem 79 768 329 66 729 998

 

Struktura walutowa dłużnych papierów wartościowych została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.

Wyniki wyszukiwania