ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

23. Kredyty i pożyczki udzielone klientom

Istotne zasady rachunkowości

Do pozycji kredyty i pożyczki udzielone klientom zalicza się należności z tytułu kredytów i pożyczek, należności z tytułu leasingu finansowego oraz należności faktoringowe.

Klasyfikacja kredytów i pożyczek udzielonych klientom do poszczególnych kategorii wyceny jest dokonywana zgodnie z zasadami określenia modelu biznesowego i oceny charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych, o których mowa w Nocie 5.4. Zasady rachunkowości wykorzystywane dla należności z tytułu leasingu finansowego opisane zostały w Nocie 12 oraz Nocie 40.

Informacje finansowe

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według struktury produktowej

31.12.2022
WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK RAZEM
Kredyty na nieruchomości 75 136 487 257 9 262 75 146 006
Kredyty w rachunku bieżącym 14 439 605 14 439 605
Kredyty operacyjne 12 575 920 11 647 12 587 567
Kredyty na inwestycje 26 768 715 253 440 11 396 27 033 551
Kredyty gotówkowe 12 767 146 12 767 146
Należności z tytułu kart płatniczych 1 090 998 1 090 998
Należności z tytułu leasingu finansowego 9 900 109 9 900 109
Należności faktoringowe 7 896 200 7 896 200
Pozostałe kredyty i pożyczki 6 374 851 151 615 6 526 466
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 1 337 846 1 337 846
Środki pieniężne w drodze 37 490 37 490
Wartość bilansowa brutto 168 325 367 253 697 183 920 168 762 984
Odpisy aktualizujące wartość należności (*) (**) -10 041 994 -10 041 994
Wartość bilansowa 158 283 373 253 697 183 920 158 720 990
(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie 3 431 tys. złotych jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
(**) W tym rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 1 724 895 tys. złotych.

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według struktury produktowej

31.12.2021
WYCENIANE WG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY WYCENIANE WG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK RAZEM
Kredyty na nieruchomości 79 499 810 130 688 12 035 79 642 533
Kredyty w rachunku bieżącym 11 319 765 11 319 765
Kredyty operacyjne 12 738 985 13 720 12 752 705
Kredyty na inwestycje 24 257 384 115 141 14 979 24 387 504
Kredyty gotówkowe 13 432 675 13 432 675
Należności z tytułu kart płatniczych 1 055 195 1 055 195
Należności z tytułu leasingu finansowego 8 648 948 8 648 948
Należności faktoringowe 7 143 838 7 143 838
Pozostałe kredyty i pożyczki 7 318 872 119 645 7 438 517
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 969 705 969 705
Środki pieniężne w drodze 138 524 138 524
Wartość bilansowa brutto 166 523 701 245 829 160 379 166 929 909
Odpisy aktualizujące wartość należności (*) (**) -7 701 153 -7 701 153
Wartość bilansowa 158 822 548 245 829 160 379 159 228 756

(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie 3 877 tys. złotych jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
(**) W tym rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 496 022 tys. złotych.

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według struktury podmiotowej

31.12.2022
 

WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO

KOSZTU

WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY – WARTOŚĆ BILANSOWA (*)

WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

WARTOŚĆ

BILANSOWA

RAZEM

WARTOŚĆ

BILANSOWA

BRUTTO

ODPIS (**)

WARTOŚĆ

BILANSOWA

Należności od przedsiębiorstw 89 346 720 -5 944 032 83 402 688 253 697 18 218 83 674 603
Należności od ludności 77 272 224 -3 976 483 73 295 741 151 615 73 447 356
Należności od jednostek budżetowych 1 706 423 -121 479 1 584 944 14 087 1 599 031
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 168 325 367 -10 041 994 158 283 373 253 697 183 920 158 720 990

(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie 3 431 tys. złotych jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
(**) W tym rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 1 724 895 tys. złotych.

 

31.12.2022
 

WYCENIANE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO

KOSZTU

WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY – WARTOŚĆ BILANSOWA (*)

WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

WARTOŚĆ

BILANSOWA

RAZEM

WARTOŚĆ

BILANSOWA

BRUTTO

ODPIS (**)

WARTOŚĆ

BILANSOWA

Należności od przedsiębiorstw 81 344 974 -4 981 129 76 363 845 245 829 24 169 76 633 843
Należności od ludności 82 910 593 -2 598 088 80 312 505 119 645 80 432 150
Należności od jednostek budżetowych 2 268 134 -121 936 2 146 198 16 565 2 162 763
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 166 523 701 -7 701 153 158 822 548 245 829 160 379 159 228 756

(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie 3 877 tys. złotych jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
(**) W tym rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 496 022 tys. złotych.

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom według umownych terminów zapadalności

31.12.2022

WYCENIANE WEDŁUG

ZAMORTYZOWANEGO 

KOSZTU

WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY

WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK RAZEM
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
do 1 miesiąca 24 389 361 722 1 868 24 391 951
od 1 do 3 miesięcy 6 869 246 2 692 4 985 6 876 923
od 3 miesięcy do 1 roku 17 357 335 62 144 19 271 17 438 750
od 1 do 5 lat 51 802 137 188 139 128 565 52 118 841
powyżej 5 lat 62 005 481 24 802 62 030 283
dla których termin zapadalności upłynął 5 901 807 4 429 5 906 236
Wartość bilansowa brutto 168 325 367 253 697 183 920 168 762 984
Odpisy aktualizujące wartość należności (*) (**) -10 041 994 -10 041 994
Wartość bilansowa 158 283 373 253 697 183 920 158 720 990

(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie 3 431 tys. złotych jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
(**) W tym rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 1 724 895 tys. złotych.

 

31.12.2021
WYCENIANE WEDŁUG

ZAMORTYZOWANEGO

KOSZTU

WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE

DOCHODY

WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ

WYNIK

RAZEM
Kredyty i pożyczki udzielone klientom, w tym:
do 1 miesiąca 19 072 011 2 053 19 074 064
od 1 do 3 miesięcy 5 807 695 5 848 5 970 5 819 513
od 3 miesięcy do 1 roku 18 967 614 146 904 20 128 19 134 646
od 1 do 5 lat 54 739 486 93 077 99 275 54 931 838
powyżej 5 lat 61 517 258 29706 61 546 964
dla których termin zapadalności upłynął 6 419 637 3 247 6 422 884
Wartość bilansowa brutto 166 523 701 245 829 160 379 166 929 909
Odpisy aktualizujące wartość należności (*) (**) -7 701 153 -7 701 153
Wartość bilansowa 158 822 548 245 829 160 379 159 228 756

(*) Odpis dotyczący kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody w kwocie 3 877 tys. złotych jest ujęty w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” i nie pomniejsza wartości bilansowej kredytów.
(**) W tym rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 496 022 tys. złotych.

 

Struktura walutowa Kredyty i pożyczki udzielone klientom została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.

Należności z tytułu leasingu finansowego

Grupa jako leasingodawca zawiera umowy klasyfikowane jako leasing finansowy, których głównym przedmiotem są środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne. Głównym leasingodawcą w Grupie jest spółka Pekao Leasing Sp. z o.o.

W 2022 roku Grupa rozpoznała zysk ze sprzedaży aktywów z tytułu prawa do użytkowania w wysokości 4 218 tys. złotych (w 2021 roku zysk wyniósł 2 071 tys. złotych), zaprezentowany w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”.

W 2022 roku Grupa rozpoznała przychody z tytułu odsetek od należności z tytułu leasingu finansowego w wysokości 571 997 tys. złotych (w 2021 roku – 239 749 tys. złotych).

 

Poniższa tabela przedstawia analizę wymagalności należności leasingowych, prezentując niezdyskontowane opłaty leasingowe, które zostaną otrzymane po dniu bilansowym.

 

LEASING FINANSOWY ZGODNIE Z MSSF 16 31.12.2022 31.12.2021
Do 1 roku 3 733 961 3 052 540
Od 1 roku do 2 lat 2 780 145 2 271 359
Od 2 lat do 3 lat 2 068 204 1 677 441
Od 3 lat do 4 lat 1 169 233 1 022 399
Od 4 lat do 5 lat 627 969 505 941
Powyżej 5 lat 869 600 756 650
Razem niezdyskontowane opłaty leasingowe 11 249 112 9 286 330
Niezrealizowane przychody z tytułu odsetek -1 349 003 -637 382
Inwestycja leasingowa netto 9 900 109 8 648 948
Odpisy aktualizujące wartość należności -201 155 -175 703
Wartość bilansowa 9 698 954 8 473 245

Wyniki wyszukiwania