ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

22. Rachunkowość zabezpieczeń

Istotne zasady rachunkowości

Pochodne instrumenty finansowe zabezpieczające są początkowo ujmowane w wartości godziwej w dniu zawarcia transakcji, a następnie wyceniane do wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Wartość godziwą ustala się w oparciu o notowania instrumentów na aktywnych rynkach oraz w oparciu o techniki wyceny, w tym modele bazujące na zdyskontowanych przepływach pieniężnych oraz modele wyceny opcji, w zależności od tego, który ze sposobów wyceny jest właściwy.

Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych zabezpieczających prezentowana jest w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Instrumenty zabezpieczające” po stronie aktywów, a ujemna – w pozycji „Instrumenty zabezpieczające” po stronie zobowiązań.

Grupa podjęła decyzję, aby skorzystać z wyboru jaki daje MSSF 9 i kontynuuje stosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń zgodnych z MSR 39. Decyzja ta ma zastosowanie do wszystkich relacji zabezpieczających, dla których Grupa stosuje i będzie stosowała rachunkowość zabezpieczeń w przyszłości. Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hegde) oraz przepływów pieniężnych (cash flow hedge).

22.1 Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Zasady rachunkowości dla zabezpieczenia wartości godziwej (fair value hedge)

Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycje zabezpieczane odnoszone są – w części wynikającej z zabezpieczanego ryzyka – do rachunku zysków i strat. W pozostałej części zmiany wyceny bilansowej księgowane są zgodnie z ogólnymi zasadami dla danej klasy instrumentów finansowych.

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako pozycja zabezpieczająca w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej są w całości księgowane w rachunku zysków i strat w tej samej pozycji, w której są prezentowane wyniki zmiany wartości pozycji zabezpieczanej tj. w pozycji „Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej”.

Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających odsetkowe pozycje zabezpieczane prezentowany jest w marży odsetkowej.

Grupa zaprzestaje stosowania rachunkowości zabezpieczeń, jeśli instrument zabezpieczający wygasa, zostaje sprzedany, rozwiązany lub wykonany (zastąpienia jednego instrumentu zabezpieczającego drugim lub przedłużenia terminu ważności danego instrumentu zabezpieczającego nie uważa się za wygaśnięcie lub rozwiązanie, jeśli takie zastąpienie lub przedłużenie terminu stanowi część udokumentowanej strategii zabezpieczania przyjętej przez jednostkę), zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń albo Grupa unieważnia powiązanie zabezpieczające.

Korekta z tytułu zabezpieczanego ryzyka na odsetkowej pozycji zabezpieczanej jest amortyzowana do rachunku zysków i strat nie później niż w momencie zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Charakterystyka rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge)

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej dla stałokuponowych dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walutach PLN, EUR i USD, dla których instrumentami zabezpieczającymi są swapy stopy procentowej (IRS) w tych samych walutach. Grupa zabezpiecza w ten sposób wyłącznie komponent ryzyka stopy procentowej wynikający ze zmienności rynkowych stóp procentowych (WIBOR, EURIBOR, LIBOR USD). Zabezpieczany komponent ryzyka odpowiadał w przeszłości za znaczącą część zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej.

Podejście Grupy do zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym ryzykiem stopy procentowej, oraz szczegóły w zakresie ekspozycji Grupy na ryzyko stopy procentowej przedstawione zostały w Nocie 46.4.

Wykorzystywanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ekspozycji na zmiany poziomu stóp procentowych generuje ryzyko kredytowe kontrahenta transakcji pochodnej. Grupa minimalizuje to ryzyko m.in. poprzez wymaganie od kontrahenta wpłacenia depozytu zabezpieczającego oraz poprzez rozliczanie transakcji na instrumentach pochodnych z udziałem centralnych izb rozliczeniowych (CCP) stosujących szereg mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartych transakcji.

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej względem powiązania zabezpieczającego, jeśli uzasadnione jest oczekiwanie, że zabezpieczenie będzie miało wysoką skuteczność w kompensowaniu zmian wartości godziwej wynikających z zabezpieczanego ryzyka w przyszłości oraz jeśli ocena efektywności zabezpieczenia wskazuje na jego wysoką skuteczność we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało ustanowione to zabezpieczenie.

Zgodnie z podejściem Grupy, wskaźnik zabezpieczenia wyznaczany jest jako iloraz wartości godziwej pozycji zabezpieczanej oraz wartości godziwej pozycji zabezpieczającej. Relacja zabezpieczająca zostaje uznana za efektywną, jeśli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

 • na podstawie porównania podstawowych parametrów transakcji zabezpieczanych i zabezpieczających można spodziewać się, że efektywność zabezpieczenia będzie wysoka,
 • w każdym okresie sprawozdawczym wskaźnik zabezpieczenia należy do przedziału od 80% do 125% lub udział kwoty nieefektywności w nominalnej wartości pozycji zabezpieczanej nie przekracza poziomu określonego w dokumentacji powiązania zabezpieczającego, przy czym kwota nieefektywności rozumiana jest jako suma skumulowanych zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej,
 • w każdym okresie sprawozdawczym symulacja wskaźnika zabezpieczenia w zakładanych scenariuszach ewolucji rynkowych stóp referencyjnych należy do przedziału od 80% do 125%.

W zakresie relacji zabezpieczających wartość godziwą głównymi zidentyfikowanymi przez Grupę potencjalnymi źródłami nieefektywności są:

 • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego Grupy na wartość godziwą transakcji zabezpieczających (IRS), które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej,
 • różnice pomiędzy terminami zapadalności transakcji IRS a terminami zapadalności dłużnych papierów wartościowych,
 • różnice w wysokości kuponów odsetkowych generowanych przez pozycję zabezpieczaną i instrumenty zabezpieczające.

Informacje finansowe dla zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge)

Swapy stopy procentowej stosowane przez Grupę jako instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej

31.12.2022 TERMIN ZAPADALNOŚCI
POWIĄZANIE ZABEZPIECZAJĄCE WALUTA DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
FVH IRS
obligacje
PLN Wartość nominalna 200 000 200 000
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) 7,2 7,2
EUR Wartość nominalna 93 798 759 764 152 422 1 005 984
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) 2,4 1,0 1,1 1,1
USD Wartość nominalna
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%)
Wartość nominalna razem 93 798 959 764 152 422 1 205 984
31.12.2021 TERMIN ZAPADALNOŚCI
POWIĄZANIE ZABEZPIECZAJĄCE WALUTA DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 3 MIESIĘCY OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
FVH IRS
obligacje
PLN Wartość nominalna 200 000 200 000
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) 2,6 2,6
EUR Wartość nominalna 699 109 287 463 986 572
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) -0,0 -0,1 -0,0
USD Wartość nominalna 101 500 701 405 802 905
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) 3,7 1,4 1,7
Wartość nominalna razem 101 500 1 600 514 287 463 1 989 477

Wpływ zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej poprzez rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej na bilans i wynik finansowy

31.12.2022

POWIĄZANIE FVH IRS OBLIGACJE – ZABEZPIECZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG

RAZEM
ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY
INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
Wartość nominalna 200 000 1 005 984 1 205 984
Wartość bilansowa – aktywa 22 194 66 634 88 828
Wartość bilansowa – zobowiązania 5 247 5 247
Nazwa linii w bilansie, w której zaprezentowano instrument zabezpieczający Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające
Kwota zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 15 609 167 717 183 326
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat w linii „Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej” 602 2 795 3 397
POZYCJE ZABEZPIECZANE
Wartość bilansowa – aktywa 178 460 966 483 1 144 943
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w bilansie – aktywa -21 756 -57 848 -79 604
Nazwa linii w bilansie, w której zaprezentowano pozycję zabezpieczaną Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -15 007 -164 922 -179 929
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostającą w bilansie dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej
31.12.2021

POWIĄZANIE FVH IRS OBLIGACJE – ZABEZPIECZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYCENIANYCH WEDŁUG

RAZEM
ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ INNE CAŁKOWITE DOCHODY
INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 
Wartość nominalna 200 000 1 789 477 1 989 477
Wartość bilansowa – aktywa 6 334 6 334
Wartość bilansowa – zobowiązania 91 244 91 244
Nazwa linii w bilansie, w której zaprezentowano instrument zabezpieczający Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające
Kwota zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia 33 148 68 401 101 549
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat w linii „Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej” 905 2 799 3 704
POZYCJE ZABEZPIECZANE
Wartość bilansowa – aktywa 193 467 1 932 646 2 126 113
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w bilansie – aktywa -6 749 111 377 104 628
Nazwa linii w bilansie, w której zaprezentowano pozycję zabezpieczaną Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające
Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej wykorzystana jako podstawa do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia -32 243 -65 602 -97 845
Skumulowana kwota korekty do wartości godziwej pozycji zabezpieczanej pozostającą w bilansie dla tych pozycji zabezpieczanych, dla których zaprzestano korygowania pozycji bilansowej o korekty do wartości godziwej

22.2 Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Zasady rachunkowości dla zabezpieczenia przepływów pieniężnych (cash flow hedge)

Zmiany w wycenie do wartości godziwej pochodnych instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne odnoszone są:

 • bezpośrednio do pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie,
 • do pozycji rachunku zysków i strat „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany”” w części stanowiącej nieefektywną część zabezpieczenia.

Kwoty ujęte w „Kapitale z aktualizacji wyceny” przenoszone są do rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym zabezpieczana pozycja ma wpływ na rachunek zysków i strat i są prezentowane w tych samych liniach, co poszczególne komponenty wyceny pozycji zabezpieczanej, tj. wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest prezentowany w marży odsetkowej, a wynik z tytułu rewaluacji walutowej jest prezentowany w wyniku z pozycji wymiany.

Grupa zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, gdy instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, gdy unieważnia powiązania zabezpieczające bądź gdy zabezpieczenie przestaje spełniać kryteria rachunkowości zabezpieczeń. W takim przypadku łączne zyski lub straty na instrumencie zabezpieczającym, początkowo ujęte w „Kapitale z aktualizacji wyceny”, jeżeli zabezpieczenie było skuteczne, nadal są wykazywane w kapitale, aż do zajścia prognozowanej transakcji i ujęcia jej w rachunku zysków i strat.

Jeżeli zawarcie prognozowanej transakcji nie jest uznawane za prawdopodobne, łączne zyski lub straty ujęte w „Kapitale z aktualizacji wyceny” przenoszone są do rachunku zysków i strat danego okresu.

Charakterystyka rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge)

Grupa wykorzystuje:

 • walutowe swapy stopy procentowej (basis swap) do zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, EURIBOR) oraz ekspozycji na ryzyko walutowe. Pozycjami zabezpieczanymi w tym powiązaniu są portfele: kredytów i należności leasingowych o zmiennym oprocentowaniu denominowanych EUR oraz depozytów w PLN, które ekonomicznie stanowią długoterminowe zobowiązanie o zmiennym oprocentowaniu. Transakcje CIRS („instrumenty zabezpieczające”) podlegają dekompozycji na składnik zabezpieczający portfel aktywów oraz składnik zabezpieczający portfel zobowiązań,
 • swapy stopy procentowej (IRS) do zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR), generowane przez portfel kredytów i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu denominowanych w PLN,
 • swapy walutowe (FX-Swap) do zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko walutowe generowanych przez portfele kredytów denominowanych w EUR oraz depozytów bieżących i terminowych denominowanych w USD,
 • swapy stopy procentowej (IRS) do zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko stopy procentowej związane ze zmiennością rynkowych stawek referencyjnych (WIBOR, EURIBOR), generowane przez portfele depozytów denominowanych w PLN i EUR, które ekonomicznie stanowią długoterminowe zobowiązanie o zmiennym oprocentowaniu.

W roku 2022 Grupa rozszerzyła istniejące powiązanie (CFH CIRS) o obecne i przyszłe przepływy wynikające z kredytów i należności leasingowych o zmniennej stopie procentowej w EUR, a także transakcji basis swap EUR/PLN zabezpieczających ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.

W 2022 roku Grupa na skutek zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń rozwiązała jedno powiązanie zabezpieczające: swapy walutowo-procentowe (basis swap) zabezpieczające portfel kredytów o zmiennym oprocentowaniu w CHF oraz portfel depozytów w PLN ekonomicznie stanowiących długoterminowe zobowiązanie o zmiennym oprocentowaniu. Wpływ zaprzestania stosowania rachunkowości zabezpieczeń w ramach ww. powiązania na rachunek wyników wyniósł 38 470 tysięcy złotych.

Podejście Grupy do zabezpieczania ryzyka stopy procentowej poprzez rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych jest takie same, jak opisane powyżej podejście stosowane w rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej, tj. zabezpieczany jest komponent ryzyka stopy procentowej związany wyłącznie ze zmiennością rynkowych stóp procentowych (w przypadku rachunkowości przepływów pieniężnych są to: WIBOR, EURIBOR, LIBOR USD).

Podejście Grupy do zarządzania ryzykiem rynkowym, w tym ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym, oraz szczegóły w zakresie ekspozycji Grupy na ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe przedstawione zostały w Nocie 46.4.

Tak jak w przypadku rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej, wykorzystywanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe generuje ryzyko kredytowe kontrahenta transakcji pochodnej, które nie jest rekompensowane przez pozycję zabezpieczaną. Grupa zarządza tym ryzykiem w podobny sposób, jak w przypadku rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej.

Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych względem powiązania zabezpieczającego, jeśli uzasadnione jest oczekiwanie, że zabezpieczenie będzie miało wysoką skuteczność w kompensowaniu zmiany w przepływach pieniężnych wynikającej z zabezpieczanego ryzyka w przyszłości oraz jeśli ocena efektywności zabezpieczenia wskazuje na jego wysoką skuteczność we wszystkich okresach sprawozdawczych, na które zostało ustanowione zabezpieczenie. Ocena przeprowadzana jest z wykorzystaniem metody derywatu hipotetycznego.

Zgodnie z polityką Grupy, aby relacja zabezpieczająca została uznana za efektywną, powinny zostać spełnione wszystkie poniższe kryteria:

 • współczynnik korelacji między rynkową stawką referencyjną instrumentów zabezpieczanych i rynkową stawką referencyjną instrumentów zabezpieczających jest wysoki,
 • prognozowane przepływy odsetkowe generowane przez instrumenty zabezpieczane są nie niższe niż prognozowane przepływy odsetkowe generowane przez instrumenty zabezpieczające,
 • w każdym okresie sprawozdawczym iloraz wartości godziwej pozycji zabezpieczanej oraz wartości godziwej pozycji zabezpieczającej należy do przedziału od 80% do 125% lub udział kwoty nieefektywności w nominalnej wartości pozycji zabezpieczanej nie powinien przekraczać poziomu określonego w dokumentacji powiązania zabezpieczającego, przy czym kwota nieefektywności rozumiana jest jako suma skumulowanych zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej,
 • w każdym okresie sprawozdawczym iloraz zmian wartości godziwej pozycji zabezpieczanej oraz zabezpieczającej na skutek równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o 100 punktów bazowych w górę i dół powinien należeć do przedziału od 80% do 125%.

W przypadku zabezpieczania ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego portfeli kredytów i depozytów, przyjęto sposób zarządzania tymi portfelami umożliwiający regularne włączanie do relacji zabezpieczającej nowych transakcji oraz wyłączanie z relacji zabezpieczającej transakcji na skutek spłaty lub zaklasyfikowania ich do pozycji zagrożonych. W wyniku tego ekspozycja tych portfeli na ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe ulega ciągłym zmianom.
Ze względu na częste zmiany struktury terminowej portfeli, Grupa uznała za zasadne dynamiczne wyznaczanie pozycji zabezpieczanych oraz dopuszcza ewentualne dopasowywanie pozycji zabezpieczających do tych zmian.

W zakresie relacji zabezpieczających przepływy pieniężne głównymi zidentyfikowanymi przez Grupę potencjalnymi źródłami nieefektywności są:

 • wpływ ryzyka kredytowego kontrahenta oraz własnego ryzyka kredytowego Grupy na wartość godziwą instrumentów zabezpieczających, tj. swapów na stopę procentową (IRS), walutowych swapów na stopę procentową (basis swap) oraz swapów walutowych (FX Swap), które nie jest odzwierciedlone w wartości godziwej pozycji zabezpieczanej,
 • różnice pomiędzy częstotliwościami przeszacowania instrumentów zabezpieczających i zabezpieczanych kredytów i depozytów.

Informacje finansowe dla zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge)

Wartości nominalne i oprocentowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających

31.12.2022 TERMIN ZAPADALNOŚCI
POWIĄZANIE ZABEZPIECZAJĄCE WALUTA DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
CFH IRS kredyty PLN Wartość nominalna 200 000 3 372 000 17 010 000 7 958 500 28 540 500
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) 1,1 1,3 1,7 4,7 2,5
CFH IRS depozyty PLN Wartość nominalna 5 000 25 000 116 000 198 000 344 000
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) 7,4 6,2 7,3 6,0 6,5
CFH CIRS depozyty/ kredyty EUR/PLN Wartość nominalna 267 935 605 953 1 549 467 2 423 355
CFH FX Swap depozyty/kredyty EUR/PLN Wartość nominalna 937 340 490 445 953 903 2 381 688
Średni kurs EUR/PLN 4,8 5,1 4,8 4,9
USD/PLN Wartość nominalna
Średni kurs USD/PLN
EUR/USD Wartość nominalna 469 226 1 439 604 471 947 2 380 777
Średni kurs EUR/USD 1,1 1,1 1,1 1,1
Wartość nominalna razem 1 674 501 2 741 002 6 372 317 17 126 000 8 156 500 36 070 320
31.12.2021 TERMIN ZAPADALNOŚCI
POWIĄZANIE ZABEZPIECZAJĄCE WALUTA DO 1 MIESIĄCA OD 1 DO 3 MIESIĘCY OD 3 MIESIĘCY DO 1 ROKU OD 1 DO 5 LAT POWYŻEJ 5 LAT RAZEM
CFH IRS kredyty PLN Wartość nominalna 1 000 000 16 703 000 6 120 000 23 823 000
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) 1,7 1,6 2,0 1,7
CFH IRS depozyty PLN Wartość nominalna 90 000 113 000 231 000 434 000
Średnie oprocentowanie nogi stałej (%) 1,4 1,2 1,4 1,3
CFH CIRS depozyty/ kredyty CHF/PLN Wartość nominalna 393 795 3 080 058 785 615 4 259 468
EUR/PLN Wartość nominalna 266 870 285 308 666 465 2 399 282 3 617 925
CFH FX Swap depozyty/kredyty EUR/PLN Wartość nominalna 8 464 322 4 725 897 5 432 066 18 622 285
Średni kurs EUR/PLN 4,6 4,7 4,7 4,7
USD/PLN Wartość nominalna 194 290 194 290
Średni kurs USD/PLN 3,7 3,7
EUR/USD Wartość nominalna 422 974 47 813 416 973 887 760
Średni kurs EUR/USD 1,1 1,2 1,1 1,1
Wartość nominalna razem 9 154 166 5 059 018 8 193 589 22 295 340 7 136 615 51 838 728

Wpływ zabezpieczenia przepływów pieniężnych na bilans i wynik finansowy

RODZAJ POWIĄZANIA WEDŁUG STANU NA 31.12.2022 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
/WALUTOWE
CFH IRS KREDYTY CFH IRS DEPOZYTY CFH CIRS CFH FX-SWAP
INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Wartość nominalna 28 540 500 344 000 2 423 355 4 762 465
Wartość bilansowa – aktywa 104 032 39 114 47 615
Wartość bilansowa – zobowiązania 3 089 128 12 886 68 202 950
Nazwa linii w bilansie, w której zaprezentowano instrument zabezpieczający Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające
Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego stanowiące podstawę wyznaczenia kwoty nieefektywności zabezpieczenia -1 250 169 20 275 -4 320 8 763
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii pozostałych całkowitych dochodów
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat w linii „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy” 1 133
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna
Nazwa linii w rachunku zysków i strat, w której ujmuje się korektę reklasyfikacyjną Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
POZYCJE ZABEZPIECZANE
Kwota zmiany wartości godziwej derywatu hipotetycznego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, która to zmiana jest podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 1 233 992 -20 275 4 320 -8 763
Saldo pozycji kapitału z tytułu CFH dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego -2 759 755 26 419 -27 187 -3 455
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu CFH dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana

Wpływ zabezpieczenia przepływów pieniężnych na bilans i wynik finansowy

RODZAJ POWIĄZANIA WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
/WALUTOWE
CFH IRS KREDYTY CFH IRS DEPOZYTY CFH CIRS CFH FX-SWAP
INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Wartość nominalna 23 823 000 434 000 7 877 393 19 704 335
Wartość bilansowa – aktywa 8 480 63 402
Wartość bilansowa – zobowiązania 1 403 511 5 797 690 409 30 771
Nazwa linii w bilansie, w której zaprezentowano instrument zabezpieczający Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające Instrumenty zabezpieczające
Zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego stanowiące podstawę wyznaczenia kwoty nieefektywności zabezpieczenia -2 190 677 42 884 5 302 -12 931
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia pozycji netto, ujęte w odrębnej linii pozostałych całkowitych dochodów
Kwota nieefektywności zabezpieczenia rozpoznana w rachunku zysków i strat w linii „Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy” -13 400 951 -1
Kwota przeniesiona z kapitału z tytułu rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych do rachunku zysków i strat jako korekta reklasyfikacyjna
Nazwa linii w rachunku zysków i strat, w której ujmuje się korektę reklasyfikacyjną Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
POZYCJE ZABEZPIECZANE
Kwota zmiany wartości godziwej derywatu hipotetycznego reprezentującego pozycję zabezpieczaną, która to zmiana jest podstawą do oszacowania nieefektywności zabezpieczenia w danym okresie 2 196 415 -42 884 -11 394 12 931
Saldo pozycji kapitału z tytułu CFH dla relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń będzie kontynuowana po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego -1 508 454 6 143 -35 543 -12 218
Saldo pozostające w pozycji kapitału z tytułu CFH dla tych relacji, dla których rachunkowość zabezpieczeń nie jest już stosowana

Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge)

2022 2021
Stan na początek okresu -1 550 072 593 479
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia, ujęte w pozostałych całkowitych dochodach w ciągu okresu sprawozdawczego -1 231 025 -2 134 406
Część straty przeniesiona do rachunku zysków i strat w związku z brakiem oczekiwania wystąpienia pozycji zabezpieczanej
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ / RYZYKO WALUTOWE
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia, ujęte w pozostałych całkowitych dochodach w ciągu okresu sprawozdawczego -21 351 -9 145
Część straty przeniesiona do rachunku zysków i strat w związku z brakiem oczekiwania wystąpienia pozycji zabezpieczanej 38 470
Stan na koniec okresu -2 763 978 -1 550 072

Wyniki wyszukiwania