ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

20. Należności od banków

Istotne zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

Należności od banków według struktury produktowej

31.12.2022 31.12.2021
Rachunki bieżące 436 980 271 163
Lokaty międzybankowe 668 335 623 227
Kredyty i pożyczki 159 135 156 073
Zabezpieczenia pieniężne 2 150 015 1 458 469
Transakcje z przyrzeczeniem odsprzedaży 755 684 583 012
Środki pieniężne w drodze 511 305 237 324
Razem brutto 4 681 454 3 329 268
Odpisy aktualizujące wartość należności -2 841 -1 181
Razem netto 4 678 613 3 328 087

Należności od banków według umownych terminów zapadalności

31.12.2022 31.12.2021
Należności od banków, w tym:
do 1 miesiąca 4 253 979 2 757 304
od 1 do 3 miesięcy 11 006 283 543
od 3 miesięcy do 1 roku 332 230 171 930
od 1 do 5 lat 72 810 115 916
powyżej 5 lat 11 342 478
dla których termin zapadalności upłynął 87 97
Razem brutto 4 681 454 3 329 268
Odpisy aktualizujące wartość należności -2 841 -1 181
Razem netto 4 678 613 3 328 087

Struktura walutowa Należności od banków została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.

Wyniki wyszukiwania