ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

16. Podatek dochodowy

Istotne zasady rachunkowości

Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony. Podatek dochodowy ujmuje się w rachunku zysków i strat za wyjątkiem sytuacji, gdy podatek ujmowany jest w kapitale. Bieżący podatek stanowi zobowiązanie podatkowe jednostek Grupy odnoszące się do dochodu do opodatkowania wyliczone według obowiązującej stawki podatkowej, wraz ze wszystkimi korektami zobowiązania podatkowego dotyczącego poprzednich lat. Należności z tytułu podatków są wykazywane, jeśli jednostki Grupy mają wystarczającą pewność, iż istnieją i że zostaną one odzyskane.

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są metodą bilansową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań, a ich wartością bilansową dla celów raportowania finansowego. Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących prawnie lub faktycznie na koniec okresu sprawozdawczego, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji określonych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub realizacji zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do ujemnych różnic przejściowych w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać te różnice.

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy obliczona jest zgodnie z metodą zobowiązania bilansowego opartą na identyfikacji dodatnich różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową, a wartością bilansową aktywów i zobowiązań.

Informacje finansowe

Poniższe noty objaśniające prezentują rozbicie składników obciążenia wyniku brutto Grupy.

Uzgodnienie pomiędzy podatkiem obliczonym jako iloczyn wyniku finansowego brutto i obowiązującej stawki podatkowej
a rzeczywistym obciążeniem podatkowym wykazanym w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.

2022 2021
Wynik finansowy brutto 2 882 538 3 001 620
Obciążenie podatkowe według zastosowanej stawki podatkowej 547 682 570 308
Różnice trwałe: 615 365 254 754
Przychody nie podlegające opodatkowaniu -13 314 -6 517
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym: 618 903 263 852
składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny 50 772 54 968
podatek od niektórych instytucji finansowych 164 576 136 595
rezerwy na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF 301 797 37 370
odpisy na oczekiwane straty kredytowe 55 462 21 529
pozostałe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 46 296 13 390
Wpływ stawek podatkowych stosowanych zgodnie z art.19 ust.1 pkt 2 UPDOP -93 65
Wpływ rozliczonych strat podatkowych
Ulgi podatkowe nieujęte w rachunku zysków i strat 30 83
Pozostałe 9 839 -2 729
Efektywne obciążenie zysku brutto podatkiem dochodowym 1 163 047 825 062
Efektywne obciążenie zysku brutto podatkiem dochodowym (%) 40,35% 27,49%

Zastosowana stawka podatkowa 19% jest obowiązującą w Polsce stawką podatku dochodowego od osób prawnych.

Podstawowe składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat i kapitale własnym

2022 2021
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Bieżący podatek dochodowy -701 438 -532 121
Bieżące obciążenie podatkowe wykazane w rachunku wyników zysków i strat -710 211 -528 506
Korekty dotyczące bieżącego podatku z lat ubiegłych 10 618 -2 233
Pozostałe podatki (np. podatek pobrany u źródła) -1 845 -1 382
Odroczony podatek dochodowy -461 609 -292 941
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych -461 609 -292 941
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat -1 163 047 -825 062
KAPITAŁY WŁASNE
Podatek bieżący dochodowy -304
Odroczony podatek dochodowy 393 408 695 606
Z tytułu dochodów i kosztów ujętych w innych składnikach całkowitego dochodu:
przeszacowanie instrumentów finansowych traktowanych jako zabezpieczenia przepływów pieniężnych 230 642 407 275
przeszacowanie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 149 634 298 703
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które są lub mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat 380 276 705 978
Podatek dochodowy dotyczący pozycji, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat 13 132 -10 372
przeszacowanie instrumentów kapitałowych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 11 221 -1 292
przeszacowanie zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych 1 911 -9 080
RAZEM OBCIĄŻENIE -769 639 -129 760
ZMIANY RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH W CIĄGU 2022 ROKU
STAN NA POCZĄTEK OKRESU ZMIANY ODNOSZONE NA ZMIANA Z TYTUŁU ZMIAN W ZAKRESIE KONSOLIDACJI I INNE STAN NA KONIEC OKRESU
RAZEM PODATEK ODROCZONY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W KAPITAŁACH RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KAPITAŁY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KAPITAŁY RAZEM PODATEK ODROCZONY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W KAPITAŁACH
REZERWA NA PODATEK ODROCZONY
Przychody do otrzymania dotyczące papierów wartościowych 35 270 35 270 788 117 823 387 823 387
Przychody do otrzymania dotyczące kredytów 114 863 114 863 75 784 190 647 190 647
Dodatnia wycena dotycząca aktywów finansowych 24 002 24 002 24 002
Amortyzacja przyśpieszona 143 324 143 324 -2 042 141 282 141 282
Ulga inwestycyjna 3 673 3 673 -467 3 206 3 206
Zapłacone koszty pośrednictwa 197 336 197 336 2 937 200 273 200 273
Inne 38 656 38 656 38 656
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 494 466 494 466 926 987 1 421 453 1 421 453
AKTYWO Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
Koszty do poniesienia dotyczące papierów wartościowych
Koszty do poniesienia dotyczące depozytów i otrzymanych kredytów 2 101 2 101 275 663 277 764 277 764
Ujemna wycena dotycząca aktywów finansowych 529 535 162 602 366 933 13 240 391 497 934 272 175 842 758 430
Przychody otrzymane do rozliczenia w czasie od kredytów i rachunków bieżących 299 001 299 001 -12 552 286 449 286 449
Koszty z tytułu odpisów na rezerwy kredytowe 845 910 845 910 105 099 951 009 951 009
Rezerwy na koszty osobowe 118 722 108 186 10 536 11 707 1 911 132 340 119 893 12 447
Rezerwy na koszty rzeczowe 37 311 37 311 4 638 41 949 41 949
Strata z lat ubiegłych 4 319 4 319 -2 781 1 538 1 538
Różnica między wartością księgową i podatkową przedmiotów leasingu oraz inne różnice z umów leasingu 238 592 238 592 -7 554 231 038 231 038
Inne 42 878 42 878 77 918 120 796 120 796
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 2 118 369 1 740 900 377 469 465 378 393 408 2 977 155 2 206 278 770 877
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego X X X -461 609 393 408 X X X
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego 1 648 808 1 271 339 377 469 X X X X 1 578 527 807 650 770 877
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 24 905 24 905 X X X X 22 825 22 825

ZMIANY RÓŻNIC PRZEJŚCIOWYCH W CIĄGU 2021 ROKU
STAN NA POCZĄTEK OKRESU ZMIANY ODNOSZONE NA ZMIANA Z TYTUŁU ZMIAN W ZAKRESIE KONSOLIDACJI I INNE STAN NA KONIEC OKRESU
RAZEM PODATEK ODROCZONY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W KAPITAŁACH RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KAPITAŁY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KAPITAŁY RAZEM PODATEK ODROCZONY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W KAPITAŁACH
REZERWA NA PODATEK ODROCZONY
Przychody do otrzymania dotyczące papierów wartościowych 165 165 35 105 35 270 35 270
Przychody do otrzymania dotyczące kredytów 110 415 110 415 4 448 114 863 114 863
Dodatnia wycena dotycząca aktywów finansowych 526 591 188 839 337 752 -188 839 -337 752
Amortyzacja przyśpieszona 124 137 124 137 19 187 143 324 143 324
Ulga inwestycyjna 4 094 4 094 -421 3 673 3 673
Zapłacone koszty pośrednictwa 176 210 176 210 21 126 197 336 197 336
Inne
Rezerwa brutto z tytułu podatku odroczonego 941 612 603 860 337 752 -109 394 -337 752 494 466 494 466
AKTYWO Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
Koszty do poniesienia dotyczące papierów wartościowych 267 891 267 891 -267 891
Koszty do poniesienia dotyczące depozytów i otrzymanych kredytów 10 219 10 219 -8 118 2 101 2 101
Ujemna wycena dotycząca aktywów finansowych 336 030 336 030 -173 428 366 933 529 535 162 602 366 933
Przychody otrzymane do rozliczenia w czasie od kredytów i rachunków bieżących 308 873 308 873 -9 872 299 001 299 001
Koszty z tytułu odpisów na rezerwy kredytowe 799 903 799 903 46 007 845 910 845 910
Rezerwy na koszty osobowe 127 607 107 992 19 615 194 -9 079 118 722 108 186 10 536
Rezerwy na koszty rzeczowe 32 099 32 099 5 212 37 311 37 311
Strata z lat ubiegłych 7 942 7 942 -3 623 4 319 4 319
Różnica między wartością księgową i podatkową przedmiotów leasingu oraz inne różnice z umów leasingu 230 775 230 775 7 817 238 592 238 592
Inne 41 228 41 228 1 367 283 42 878 42 878
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 2 162 567 2 142 952 19 615 -402 335 357 854 283 2 118 369 1 740 900 377 469
Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego X X X -292 941 695 606 283 X X X
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego 1 248 747 1 566 884 -318 137 X X X X 1 648 808 1 271 339 377 469
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 27 792 27 792 X X X X 24 905 24 905

W ocenie Grupy aktywo z tytułu podatku odroczonego w kwocie 1 578 527 tys. złotych wykazane na 31 grudnia 2022 roku jest możliwe w całości do zrealizowania. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dotychczasowe wyniki spółek Grupy oraz zakładane wyniki w przyszłych okresach. W analizie tej przyjęto pięcioletni horyzont czasowy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły różnice przejściowe związane z inwestycjami w jednostkach zależnych i stowarzyszonych, na które nie utworzono rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze spełnieniem warunków kontrolowania terminów odwracania się różnic przejściowych i występowaniem prawdopodobieństwa, że różnice te nie odwrócą się w dającej się przewidzieć przyszłości.

Kwota nierozliczonej straty podatkowej, która nie została ujęta w aktywie z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz
termin do którego istnieje możliwość wykorzystania nieujętej straty podatkowej.

ROK WYGAŚNIĘCIA NIEROZLICZONYCH STRAT PODATKOWYCH KWOTA RÓŻNIC NA 31.12.2022 KWOTA RÓŻNIC NA 31.12.2021
2022 6 457
2023 11 607 11 462
2024 28 28
2025 239 239
2026 374 374
2027 106
Bezterminowo
Razem 12 354 18 560

Wyniki wyszukiwania