ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

14. Ogólne koszty administracyjne oraz amortyzacja

Istotne zasady rachunkowości

Ogólne koszty administracyjne 

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz koszty płatności na bazie akcji, które zostały szczegółowo opisane w Nocie 40.

Pozostałe koszty administracyjne obejmują głównie podatek od niektórych instytucji finansowych, koszty utrzymania majątku trwałego Grupy, infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej oraz koszty marketingu i reklamy.

Ta kategoria kosztów obejmuje również składki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (składki na fundusz gwarancyjny banków wnoszone kwartalnie i składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wnoszona raz do roku), opłatę poniesioną na fundusz pomocowy utworzony w Jednostce Zarządzającej Systemem Ochrony oraz obowiązkowe opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (opłata na pokrycie kosztów nadzoru bankowego oraz opłata na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym), które Grupa ujmuje w rachunku zysków i strat w momencie zdarzenia obligującego.

Amortyzacja

Odpisy amortyzacyjne rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz nieruchomości inwestycyjnych dokonywane są metodą liniową przez przewidywany okres ich użyteczności ekonomicznej. Wartość podlegająca amortyzacji jest to cena nabycia lub koszt wytworzenia danego aktywa pomniejszona o wartość końcową składnika. Stawki amortyzacji i wartość końcowa składników ustalone dla celów bilansowych są okresowo weryfikowane, przy czym rezultaty weryfikacji skutkują w okresie, w którym weryfikację przeprowadzono.

Bilansowe stawki amortyzacyjne stosowane dla podstawowych grup rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych są następujące:

a) stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych

Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 1,5% – 10,0%
Urządzenia techniczne i maszyny 4,5% – 30,0%
Środki transportu 7% – 25,0%

b) stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych

Licencje na programy komputerowe, prawa autorskie 10,0% – 50,0%
Poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych 12,5% – 33,3%
Pozostałe wartości niematerialne 12,5% – 33,3%

Nie amortyzuje się gruntów, środków trwałych w budowie oraz nakładów na wartości niematerialne.

Wartość amortyzacji obciąża rachunek zysków i strat w pozycji „Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych”, natomiast odpis z tytułu utraty wartości obciąża rachunek zysków i strat w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”.

Informacje finansowe

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

2022 2021
Wynagrodzenia -1 934 056 -1 830 681
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników -345 129 -311 820
Koszty płatności na bazie akcji -21 143 -13 555
Razem -2 300 328 -2 156 056
2022 2021
Koszty rzeczowe (*) -1 095 802 -868 846
Podatek od niektórych instytucji finansowych -866 190 -718 923
Opłata ponoszona na System Ochrony (**) -482 140
Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w tym: -267 219 -289 307
na fundusz przymusowej restrukturyzacji -210 179 -170 592
na fundusz gwarancyjny banków -57 040 -118 715
Składki na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (***) -169 382
Opłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (KNF) -29 136 -26 321
Pozostałe podatki i opłaty -41 645 -39 589
Razem  -2 951 514  -1 942 986 
(*) w tym: w 2022 roku wzrost kosztu związanego z przeklasyfikowaniem części wydatków IT z wartości niematerialnych do kosztów administracyjnych o kwotę 123,8 mln zł.
(**) Opłata poniesiona na fundusz pomocowy utworzony w Jednostce Zarządzającej Systemem Ochrony, o którym mowa w Art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
(***) Oszacowane koszty dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ("FWK"), wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która nakłada na kredytodawców obowiązek zasilenia FWK łącznie kwotą 1,4 mld złotych do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Amortyzacja

2022 2021
Rzeczowe aktywa trwałe -318 504 -320 880
Wartości niematerialne (*) -297 536 -327 338
Razem  -616 040  -648 218 
(*) w tym: w 2022 roku spadek kosztu związanego z przeklasyfikowaniem części wydatków IT z wartości niematerialnych do kosztów administracyjnych o kwotę 41,0 mln złotych.
Razem ogólne koszty administracyjne oraz amortyzacja -5 867 882 -4 747 260

Wyniki wyszukiwania