ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

13. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Istotne zasady rachunkowości

Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie przychody z tytułu otrzymanych odszkodowań, przychody z leasingu operacyjnego, odzyskane koszty windykacji, przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług oraz przychody uboczne. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie koszty rezerw na zobowiązania sporne, koszty rezerw na obecne i przyszłe ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych w CHF, koszty windykacji, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości majątku trwałego i innych aktywów, koszty reklamacji klientów, zapłacone odszkodowania oraz koszty uboczne.

Informacje finansowe

Pozostałe przychody operacyjne

2022 2021
Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 52 806 36 678
Przychody z wynajmu lokali, terminali oraz sprzętu IT 22 168 20 960
Przychody netto z leasingu operacyjnego (*) 3 424 2 961
Otrzymane odszkodowania, odzyski, kary i grzywny 14 551 17 812
Przychody uboczne 9 451 14 426
Odzyskane koszty windykacji 16 154 11 967
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług netto 6 399 5 211
Pozostałe 12 051 11 531
Razem  137 004  121 546 
(*) Pozycja obejmuje również rezerwę na zwroty prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich spłaconych przed wyrokiem TSUE oraz rezerwę na zwroty prowizji z tytułu przedpłaconych kredytów hipotecznych (Nota 36).

(*) Przychody netto z leasingu operacyjnego

2022 2021
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 10 410 10 744
Koszty amortyzacji środków trwałych oddanych w leasing operacyjny -6 986 -7 783
Razem  3 424  2 961 
(*) Pozycja obejmuje również rezerwę na zwroty prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich spłaconych przed wyrokiem TSUE oraz rezerwę na zwroty prowizji z tytułu przedpłaconych kredytów hipotecznych (Nota 36).
2022 2021
Rezerwa na zobowiązania sporne i pozostałe (*) -159 475 -17 612
Rezerwa na ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych -351 516 -39 743
Koszty windykacji należności kredytowych i faktoringowych -27 359 -18 994
Strata na sprzedaży/likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych -839 -4 384
Koszty monitorowania transakcji kartowych -19 639 -11 787
Koszty uboczne -6 965 -5 082
Koszty z tytułu reklamacji klientów i roszczeń spornych -15 558 -4 657
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości majątku trwałego, należności spornych i innych aktywów -47 951 -18 299
Odszkodowania, kary i grzywny -2 090 -2 164
Pozostałe -10 234 -15 024
Razem  -641 626  -137 746 
(*) Pozycja obejmuje również rezerwę na zwroty prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich spłaconych przed wyrokiem TSUE oraz rezerwę na zwroty prowizji z tytułu przedpłaconych kredytów hipotecznych (Nota 36).

Wyniki wyszukiwania