ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

12. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe

Istotne zasady rachunkowości

Składnik aktywów finansowych jest dotknięty utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe jeżeli wystąpiło zdarzenie, jedno lub więcej, mające ujemny wpływ na szacowane przyszłe przepływy pieniężne w ramach tego składnika aktywów finansowych. Do dowodów utraty wartości składnika aktywów finansowych ze względu na ryzyko kredytowe zalicza się dające się zaobserwować dane na temat następujących zdarzeń:

  1. znacznych trudności finansowych emitenta lub pożyczkobiorcy,
  2. naruszenia umowy, takiego jak zdarzenie niewykonania zobowiązania lub niedokonanie płatności w wymaganym terminie,
  3. przyznania pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę(-ów), ze względów ekonomicznych lub umownych wynikających z trudności finansowych pożyczkobiorcy, udogodnienia (udogodnień), którego(-ych) w innym przypadku pożyczkodawca(- cy) by nie udzielił (-li),
  4. staje się prawdopodobne, że nastąpi upadłość lub inna reorganizacja finansowa pożyczkobiorcy,
  5. zaniku aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych ze względu na trudności finansowe,
  6. kupna lub powstania składnika aktywów finansowych z dużym dyskontem odzwierciedlającym poniesione straty kredytowe.

Grupa ujmuje odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu składnika aktywów finansowych, który jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, należności z tytułu leasingu finansowego, składnika aktywów z tytułu umów lub zobowiązania do udzielenia pożyczki oraz umowy gwarancji finansowych.

Odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych, które są wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody ujmuje się w innych całkowitych dochodach i nie obniża wartości bilansowej składnika aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Jeżeli na dzień sprawozdawczy ryzyko kredytowe związane z instrumentem finansowym nie wzrosło znacząco od momentu początkowego ujęcia, Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu tego instrumentu finansowego w kwocie równej 12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym.

Na każdy dzień sprawozdawczy Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu instrumentu finansowego w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, jeżeli ryzyko kredytowe związane z danym instrumentem finansowym znacznie wzrosło od momentu początkowego ujęcia. 

Dla instrumentów finansowych w Koszyku 3, Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia takich instrumentów. 

Grupa ujmuje w wyniku finansowym zmiany oczekiwanych strat kredytowych i odpisów z tytułu utraty wartości mające miejsce w okresie sprawozdawczym. 

W odniesieniu do zobowiązań do udzielenia pożyczki oraz umów gwarancji finansowych, dzień w którym Grupa staje się stroną nieodwołalnego zobowiązania, uznaje się za datę początkowego ujęcia do celów stosowania wymogów w zakresie utraty wartości. 

Od początkowego ujęcia aktywów POCI, Grupa ujmuje skumulowane zmiany oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie ich życia jako odpisy z tytułu zakupionych lub utworzonych składników aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. Na każdy dzień sprawozdawczy Grupa ujmuje w wyniku finansowym kwotę zmiany oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia jako zysk lub stratę z tytułu utraty wartości. Grupa ujmuje korzystne zmiany oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia jako zysk z tytułu utraty wartości, nawet jeśli oczekiwane straty kredytowe w całym okresie życia są niższe niż kwota oczekiwanych strat kredytowych, które zostały uwzględnione w kalkulacji oczekiwanych przepływów pieniężnych w momencie początkowego ujęcia. 

Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia z tytułu: 

  1. należności z tytułu dostaw i usług lub aktywa z tytułu umów wynikających z transakcji, które są objęte zakresem MSSF 15, 
  2. należności wynikających z transakcji, które są objęte zakresem MSSF 16 (innych niż należności z tytułu leasingu finansowego). 

Dla instrumentów kapitałowych nie są rozpoznawane oczekiwane straty kredytowe. 

Metodykę kalkulacji oczekiwanych strat kredytowych opisano szczegółowo w punkcie „Charakterystyka modelu tworzenia odpisów aktualizacyjnych” w Nocie 46.2. 

Informacje finansowe

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe

2022 2021
Należności od banków i banku centralnego -8 940 -5 778
Kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz pozostałe aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (*) (**) -1 980 314 -807 823
w tym: Ryzyko prawne dotyczące walutowych kredytów hipotecznych -1 246 315 -152 256
Dłużne papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu -9 282 -27 619
Kredyty i pożyczki wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 445 23 162
Dłużne papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 12 025 14 455
Udzielone zobowiązania pozabilansowe -29 838 25 405
Razem  -2 015 904  -778 198 
(*) Pozycja obejmuje również odpisy na należności z tytułu leasingu finansowego.
(**) W roku 2022 Grupa dokonała sprzedaży portfela wierzytelności kredytowych o zadłużeniu ogółem 239 926 tys. złotych. Zrealizowany wynik brutto na transakcji wyniósł 48 571 tys. złotych.

Wyniki wyszukiwania