ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Annual
Report 2022

Ład korporacyjny

Zmiany w składzie organów statutowych

Rada Nadzorcza Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. przedstawia się następująco:

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2022 ROK 31.12.2022 NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Beata Kozłowska-Chyła
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Joanna Dynysiuk
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Sadurska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Ryszard Kaczoruk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej
Sabina Bigos-Jaworowska
Członek Rady Nadzorczej
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej
Justyna Głębikowska-Michalak
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej
Michał Kaszyński
Członek Rady Nadzorczej
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej
Marian Majcher
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Izdebski
Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku

Rada Nadzorcza Banku, działając na podstawie art. 368 § 4 w związku z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając ocenę spełniania wymogów odpowiedniości, w dniu 14 czerwca 2022 roku jednogłośnie powołała, z dniem następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy 2021, członków Zarządu Banku na nową wspólną kadencję trwającą 3 lata. W skład Zarządu Banku na kolejną trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dacie wskazanej powyżej zostały powołane następujące osoby:

  1. Leszek Skiba na Prezesa Zarządu Banku,
  2. Marcin Gadomski na Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
  3. Jarosław Fuchs na Wiceprezesa Zarządu Banku,
  4. Jerzy Kwieciński na Wiceprezesa Zarządu Banku,
  5. Paweł Strączyński na Wiceprezesa Zarządu Banku,
  6. Błażej Szczecki na Wiceprezesa Zarządu Banku,
  7. Wojciech Werochowski na Wiceprezesa Zarządu Banku,
  8. Piotr Zborowski na Wiceprezesa Zarządu Banku,
  9. Magdalena Zmitrowicz na Wiceprezesa Zarządu Banku.

Rada Nadzorcza Banku, w wyniku przeprowadzonych ocen, stwierdziła, że wszyscy członkowie Zarządu Banku oraz Zarząd Banku jako całość spełniają wymogi, o których mowa w art. 22aa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe oraz wymogi odpowiedniości, o których mowa w Polityce doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków zarządu, rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Żadna z powyższych osób powołanych w skład Zarządu Banku, zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żadna z powołanych osób nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Skład Zarządu Banku Pekao S.A. przedstawia się następująco:

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA 2022 ROK 31.12.2022 NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
Leszek Skiba
Prezes Zarządu Banku
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku
Jarosław Fuchs
Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku
Jerzy Kwieciński
Wiceprezes Zarządu Banku
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku
Paweł Strączyński
Wiceprezes Zarządu Banku
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
Błażej Szczecki
Wiceprezes Zarządu Banku
Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Wojciech Werochowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Piotr Zborowski
Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku
Magdalena Zmitrowicz
Wiceprezes Zarządu Banku

Zarząd Banku Pekao S.A., na dzień przekazania raportu za 2022 roku, składa się z dziewięciu członków. Szczegółowe sylwetki

Członków Zarządu zostały zaprezentowane w punkcie 13. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną, trwającą trzy lata kadencję.

Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania, prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i „Dobrymi Praktykami”. Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność i poufność.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku funkcjonował następujący podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Banku:

zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Banku, prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa. Prezes Zarządu Banku koordynuje prace Członków Zarządu Banku, wydaje zarządzenia, zgodnie z postanowieniami przepisów wewnętrznych Banku. Prezes Zarządu Banku nadzoruje następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, ryzyko braku zgodności, komunikację korporacyjną, relacje inwestorskie, bezpieczeństwo, ryzyko prawne, projekty strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz analizy makroekonomiczne i transformację cyfrową. Prezes Zarządu Banku został wyznaczony jako Członek Zarządu odpowiedzialny za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

nadzoruje działalność Pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

nadzoruje działalność Pionu Zarządzania Ryzykami oraz odpowiada za nadzorowanie procesu zarządzania ryzykiem działalności bancassurance.

nadzoruje działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

nadzoruje działalność Pionu Finansowego oraz został wyznaczony, jako Członek Zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia oraz który jest odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie procedury Zgłaszania Naruszeń (tzw. whistleblowing).

nadzoruje działalność Pionu Technologii i Operacji oraz koordynuje działania mające na celu odpowiednie zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

nadzoruje działalność Pionu Bankowości Detalicznej.

nadzoruje działalność Pionu Strategii.

nadzoruje działalność Pionu Bankowości Przedsiębiorstw.

Search results