ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Annual
Report 2022

Ład korporacyjny

Wprowadzenie

Zgodnie ze Strategią ESG, Bank dąży do zachowania najwyższych standardów ładu korporacyjnego i rozwija etyczne podejście do biznesu. Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem.

GRI[
 • 2-23
 • 2-24
 • 2-27
]

Bank w codziennej działalności mierzy się ze stale rosnącymi wyzwaniami związanym z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym. W obszarze ładu korporacyjnego kluczową aktywnością pozostaje zapobieganie naruszeniom i ochrona Banku przed wszelkim niewłaściwymi postępowaniami, w zgodzie z obowiązującym przepisami prawa, regulacjami i przyjętymi standardami etycznymi.

Stosowany w Banku ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego), a także z zasad ujętych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Kodeksie Etyki Bankowej” Związku Banków Polskich. Podstawowym aktem regulacyjnym w zakresie etyki postępowania jest dostępny publicznie Kodeks Postępowania Grupy Pekao.

Zgodnie ze Strategią ESG, Bank dąży do zachowania najwyższych standardów ładu korporacyjnego i rozwija etyczne podejście do biznesu. Celem ładu korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem. Zasady etycznego postępowania obowiązują wszystkich pracowników Banku. W Kodeksie zostały poruszone najważniejsze zagadnienia, na które należy zwracać uwagę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Zasady w nim zawarte powinny stanowić wyznacznik w procesie podejmowania decyzji.

W 2021 roku Zarząd Banku Pekao S.A. podjął obowiązującą także w 2022 roku uchwałę o przyjęciu do stosowania przez Bank Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Dobre Praktyki”) wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych. Dobre Praktyki zastąpiły Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, które Bank stosował do 30 czerwca 2021 roku. Dobre Praktyki to zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku, na podstawie przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podlegają emitenci akcji notowanych na Głównym Rynku GPW. Dobre Praktyki uwzględniają aktualny stan prawny i najnowsze trendy z obszaru Corporate Governance, a także postulaty uczestników rynku zainteresowanych coraz lepszym ładem korporacyjnym w spółkach giełdowych. W Dobrych Praktykach ujęto również wymogi związane z obszarem ESG, m.in. kwestie zrównoważonego rozwoju, różnorodności w składzie organów spółek i równości wynagrodzeń.

Dobre Praktyki są ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej spółek i w istotny sposób przyczyniają się do umacniania atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego. Bank dokłada wszelkich starań, aby Dobre Praktyki były stosowane w pełni. Zgodnie z wymogami Regulaminu GPW publikowane są informacje o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, w tym zawierające wyjaśnienia przyczyn niestosowania zasad zgodnie z zasadą zastosuj lub wyjaśnij (comply or explain). Korzyścią płynącą z wdrożenia Dobrych Praktyk było podniesienie standardów i transparentności działania Banku.

W zakresie ochrony szczególnej grup interesariuszy, wykonawców oraz klientów Bank posiada i stosuje Zasady sprzedaży konsumentom produktów kredytowych oraz płatniczych w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz Politykę sprzedaży produktów inwestycyjnych.

Bank przestrzega najwyższych standardów w zakresie postępowania z informacjami poufnymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej: MAR). Wdrożono precyzyjną regulację w klarowny sposób określającą zasady postępowania z informacjami poufnymi w rozumieniu MAR oraz ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem. Regulacja określa zasady związane z dokonywaniem transakcji na instrumentach finansowych przez pracowników Banku, w tym pracowników posiadających dostęp do informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR. Dla Banku bardzo istotne jest przestrzeganie przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane ograniczeń w dokonywaniu transakcji na instrumentach finansowych związanych z tak zwanymi okresami zamkniętymi poprzedzającymi publikację raportów okresowych Banku. Z tego powodu osoby pełniące obowiązki zarządcze poza informacjami otrzymywanymi ze względu na obowiązujące przepisy prawa, regularnie otrzymują informację o każdym zbliżającym się okresie zamkniętym oraz związanych z nim ograniczeniach w dokonywaniu transakcji na instrumentach finansowych Banku. Każda informacja o dokonaniu transakcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub osobę blisko z nią związaną jest raportowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bank stale monitoruje aktywność pracowników w zakresie transakcji na instrumentach finansowych.

Kodeks Postępowania Grupy Pekao

Grupa Pekao działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rynkowymi, jak również promuje etyczne zachowanie w biznesie, tj. postępowanie w oparciu o przyjęte wartości i zasady. Obowiązujący Kodeks Postępowania Grupy Pekao (dalej: „Kodeks Postępowania”) zawiera najważniejsze zasady, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy Grupy Pekao, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy podstawy zatrudnienia.

W Kodeksie Postępowania Grupa Pekao wyraża swoje wsparcie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Kodeks Postępowania odwołuje się do przyjętej Strategii ESG, która podsumowuje podejście i priorytety w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Kodeks Postepowania przywołuje wartości #prosto, #razem, #odważnie i #odpowiedzialnie, które kształtują kulturę organizacyjną Banku.

Kodeks Postępowania zawiera najważniejsze zasady postępowania dotyczące wszystkich osób pozostających z Bankiem Pekao lub innym podmiotem prawnym należącym do Grupy Banku Pekao w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w tym do członków organów statutowych Banku lub innych podmiotów Grupy Pekao. Powyższe zasady odnoszą się do kontaktów z interesariuszami: klientami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami lokalnych społeczności, otoczeniem biznesowym oraz koleżankami i kolegami z pracy. Obowiązują one we wszystkich obszarach działalności Grupy Pekao tak, aby zapewnić najwyższe standardy świadczenia usług.

Przestrzeganie postanowień Kodeksu Postępowania jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika Banku oraz każdego pracownika innych podmiotów Grupy Pekao. Nowo zatrudniani pracownicy przed rozpoczęciem świadczenia pracy i wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zapoznania się z treścią Kodeksu Postępowania i potwierdzenia tego faktu pisemnie lub za pośrednictwem systemu informatycznego. Zaliczenie szkolenia e-learning dotyczącego Kodeksu jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

Kodeks Postępowania zobowiązuje pracowników do etycznego działania, przestrzegania wartości kształtujących kulturę organizacyjną Grupy Pekao, uczciwości i rzetelności oraz profesjonalizmu. Jego postanowienia wskazują na konieczność:

 • wykonywania działań zgodnie z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi, rekomendacjami organów nadzoru i kontroli oraz ogólnie przyjętymi standardami rynkowymi,
 • dążenia do podnoszenia jakości pracy i standardów, tak aby osiągnąć zamierzone cele,
 • budowania długotrwałych relacji z klientami opartych na wzajemnym zaufaniu oraz transparentnych zasadach współpracy, świadczenia wysokiej jakości usług dostosowanych do specyfiki i potrzeb każdego klienta,
 • znajomości kultury ryzyka, tzn. limitów ryzyka odnoszących się do realizowanych działań, określonych przez Bank lub inne podmioty Grupy Pekao.

Od osób pełniących funkcje zarządcze na wszelkich szczeblach oczekuje się promowania postaw etycznych wśród pracowników i wskazywanie wymaganych standardów, a przez to budowania kompleksowej kultury Grupy Pekao, opartej na etycznych wartościach. Kodeks Postępowania kształtuje postawę pracownika świadomego tego, iż jego postępowanie, zarówno w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, jak i w czasie wolnym od pracy, może mieć wpływ na sposób, w jaki postrzegana jest Grupa Pekao. Każdy powinien postępować w sposób, który nie narazi Grupy Pekao na ryzyko utraty reputacji – podczas wykonywania obowiązków służbowych, reprezentowania spółek lub powoływaniu się na zatrudnienie w nich.

Kodeks Postępowania odnosi się do następujących kwestii:

 • przestrzeganie prawa,
 • kultura etyczna,
 • wartości,
 • działanie etyczne,
 • właściwe zasady postępowania pracowników Grupy Pekao,
 • traktowanie innych z godnością i szacunkiem,
 • kultura pracy,
 • poszanowanie praw człowieka,
 • etyczna oferta produktowa,
 • ochrona konsumenta,
 • zasady postępowania z reklamacjami klientów,
 • odpowiedzialny marketing i działania promocyjne,
 • ochrona reputacji,
 • standardy komunikacji,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • ochrona informacji prawnie chronionych,
 • tajemnica bankowa,
 • dane osobowe,
 • tajemnica przedsiębiorstwa,
 • tajemnica zawodowa w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tzw. tajemnica maklerska),
 • tajemnica zawodowa w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • przeciwdziałanie praktykom monopolowym i uczciwa konkurencja,
 • informacja poufna i nadużycia na rynku,
 • polityka zarządzania konfliktami interesów,
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przeciwdziałanie korupcji,
 • przyjmowanie lub oferowanie prezentów i rozrywki,
 • korzystanie z usług pośredników i kontrahentów,
 • ochrona mienia,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zgłaszanie naruszeń (whistleblowing),
 • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, Strategia ESG

Kodeks Postępowania zawiera przykłady dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań i działań (kazusy), opracowane na podstawie Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich o kształtowaniu kultury etycznej w bankach.

Przełożeni, którzy zarządzają pracownikami, mają zgodnie z Kodeksem Postępowania zwracać uwagę na ryzyko braku zgodności i utraty reputacji w obszarze swoich kompetencji oraz dbać o właściwe postępowanie pracowników podległych służbowo w tym zakresie.

Search results